Dni Zel 2023

Posledné ve?ké podujatie, ktorým sme ukon?ili letnú sezónu sme zabezpe?ili na 2 stageoch v Stupave. Zaujímavý program a skvelé obecenstvo boli motorom pre toto troj?ové podujatie a ke?ze všetko prebehlo bez problémov, veríme, e sa ...

DOD PD Brezina 2023

Tento rok sa v obci Pravotice opä? konal de? otvorených dverí na po?nohospodárskom drustve Brezina, ktorý bol spojený ako po minulé roky s koncertom domácich aj zahrani?ných interpretov. Hlavným ?ahákom bola skupina Olympic v ramci ich 60 tour.

Hip Hop

Petralská pivnica pod DK Lúky sa na jeden ve?er premenila na galériu, pódium a meetingroom pre fanúšikov Hip Hopu. Zabezpe?ili sme zvukovú aj svetelnú techniku a aj ke? bol priestor ve?mi netradi?ný, všetko prebehlo bez problémov.

HSF

Otvorenie prevádzky HSF v Malackách je pre nás jedna z najblišie sa konajúcich akcií a tak sme o to viac radi, e sme mali monos? by? sú?as?ou.

Most pri Bratislave

Záver leta sa oslavoval aj v Moste pri Bratislave a my sme boli opä? pri tom.

Senobranie

U druhým rokom staváme na Senické senobranie vä?ší stage, ale ke? on sa tam tak hodí. Na druhej strane je to potrebné v rámci bezpe?nosti a pohodliu všetkých ú?inkujúcich.

Trebatick hody

Takto sme nachystali techniku na tohtoro?né hody v Trebaticiach. 3 dni hudby a zábavy v plnom prúde.

Maringota

Náš ob?úbený malý festival zasadený v prírode a pod piskovcovým lomom v Skalici nikdy neodmietneme. Máme to tam radi.

Stupavsk hody

Kadoro?né stupavské hody v kaštielskom parku s našou technikou

Republik koncert

Do Rimavskej Soboty sme boli pozvaní za ú?elom dodania techniky na koncert ma?arskej kapely Republik, ktorá má za sebou mnoho koncertov a aj my sme u mali tú ?es? s nimi spolupracova?.

Kraken forever

Motorkársky zraz na Motereste u Janí?kov v Kútoch funguje u dlhé roky, no tento rok sme mohli by? sú?as?ou aj my a tak sme sa na to vrhli poriadne.

Jnske ohne

Podujatie, ktoré má síce dlhú tradíciu, no a teraz naberá na váhe aj v rámci technického zabezpe?enia. 

Operafest 2023

Tohtoro?ný Operafest na hrade sa síce niesol v duchu ufúkaného po?asia, no o to lepších hereckých a tenorných výkonov. Posledný ve?er filmovej fudby bol nezabudnute?ným záitkom pre nejedného návštevníka.

Gercenka fest 2023

Areál školského dvora na Gercenovej ulici v Petralke sa na jeden de? premenil na festivalové dejisko aj v?aka nám.

Hody Ve?k Kostolany

Hodových slávností v kostolanoch sa zú?astnilo mnoho fanúšikov dobrej hudby a my sme radi, e sme mohli by? pri tom.

Rozprvkoland

Pre deti robíme radi a aj tento rok sme zabezpe?ili Rozprávkoland, ktorý sa konal v Bratislave na dostihovej dráhe v Petralke.

O2

V spolupráci so spolo?nos?ou Optio sme zabezpe?ili event pre spolo?nos? O2 a sme ve?mi radi za dobré referencie, ktoré neostali len u klienta.

Dni mesta Brezno

Nikam nemáme ?aleko a tak aj v Brezne sme zvládli zabezpe?i? dni mesta, ktoré sa tešia kadoro?ne vysokej návštevnosti a skvelému programu.

Koncert Peter Bence

Na bratislavskom hrade robíme radi a tak aj stavba stageu o rozmeroch 12x10m prebiehala vo veselom duchu. Takto sa nám to podarilo.

ilinsk staromestsk slvnosti

Koncom mája sme mali monos? technicky zebzpe?i? obidve pódiá v iline pri príleitosti staromestských slávností. Za 3 dni sa tu vystriedalo mnoho umelcov, ktorí mali masívnu podporu v nieko?otisícovom dave pod oboma pódiami. ?akujeme 

Koncert podujatie Sen?ania sen?anom

U naozaj tradi?ne sme pre ve?kých aj malých umelcov postavili stage 8x6m. Tešime sa o rok.

90s Supersfest

U po druhýkrát sme sa spolupodie?ali na podujatí 90´s superfest na nitrianskom Amfiteátri. 

100 rokov spolo?nosti Phoenix Contacts

v Hoteli Sheraton sme pripravili techniku pre uskuto?nenie oslavy 100 výro?ia zaloenia spolo?nosti Phoenix Contacts. 

Dell v A4studio

V Januári sme mali monos? sa spolupodie?a? na technickom zabezpe?ení eventu pre spolo?nos? DELL. Pouili sme 22ks motorov, na ktorých bola zavesená konstrukcia pre svetelnú techniku ROBE, GLP, CAMEO a ARRI a zvukový systém DB TECHNOLOGIES VIO ?i ledková ...

Predstavenie 3 krli

Na starom námestí v Bratislave sme pri príleitosti sviatku 3 krá?ov postavili náš ob?úbený stage s rozmermi 8x6,5m a pódiom 8x6m. Ve?erná stavba bola pokojnejšia ako po?asie po?as predstavenia.

Viano?n ve?ierok Dentsply Sirona

Opä? v hoteli Sheraton, opä? 2 sály, ale tentokrát nie konferenica, no viano?ný ve?ierok, na ktorom zahrali chalani z HEXu a urobili tak výbornú atmosféru. ?akujeme aj Matúšovi, e nám zveril technické zabezpe?enie.

IBM viano?n ve?ierok

Pre ARTsound sme dodali techniku aj na viano?ný ve?ierok zamestnancov firmy IBM.

Vieno?n ve?ierok Tesco

Poslednou vä?šou akciou bol firemný viano?ný ve?ierok spolo?nosti Tesco, ktorá sa konala v X-bionic sphere v Šamoríne. Pre 4sportsmedia sme s Partylive.eu dodali pódium, konštrukcie pre svetelú techniku, osvetlenie a aj náš ...

Stupava v Advente

Viano?né trhy spojené s vystúpeniami spevákov, tane?níkov a kapiel, boli ideálnym zakon?ením kultúrneho roka pre MKIC. Zaspieval aj Samo Tome?ek s Katkou Števlíkovou s kapelou ?i kapela Kochansky.

Vieno?n ve?ierok Cresco

Luna Bar v Bratislave hostil viano?ný ve?ierok firmy Cresco a nám bola zadaná úloha dodato?ného osvetlenia pre kabaret pod vedením Lucie Šipošovej z Red Cat Cabaret. Predviedli skvelú show, po ktorej nastúpil na scénu parketový lev ...

Netredi?n viano?n trhy

Netradi?né, alebo firemné viano?né trhy si nadelili zamestnanci Summit Motors v Bratislave. My sme pre organizátora ve?era Papagrill s.r.o. zabezpe?ili stage a ozvu?enie.

HP

Galave?er spolo?nosti HP, kedy odovzdali svojím najlepším partnerom ocenenia a po?akovania sa konal v starej budove národnej rady. Sála elegantne podsvietená do korporátnej modrej, hlavný stage aj s led obrazovkou a zvuk DB Technologies. To všetko sme ...

Thanksgiving gala charity dinner

Podujatie, ktoré bolo na poslednú chví?ku a vlastne aj za pochodu inštalácie doriešované, no nakoniec slušný výsledok a spokojný klient.

Konferencia CEEC

Kadoro?ná energetická konferenica CEEC, ktorá sa konala v hoteli Shraton bola opä? technicky zabezpe?ená aj našou firmou. Pre M&Magency sme dodali komplet osvetlenie eventu v dvoch konferen?ných miestnostiach.

Predstavenie Sv. Martin

Pekné predstavenie na de? sv. Martina sme zabezpe?ili spolu s LASA pri Dóme sv. Martina v Bratislave.

Lampinov sprievod

Jedna menšia akcia pre celé rodiny sa konala v parku JAMA, kde sme dodali malý stage a menší zvuk pre toto podujatie.

Benefcia

Ke? vám v nede?u ráno zavolá klient, e o 14 potrebuje ma? nachystaný event. Firma, ktorá mala dodáva? techniku im odriekla na poslednú chvílku v de? eventu. Tak sme si zabehli do D1 center.

Firemn event VZP

Pekný indoor event sme stihli zabezpe?i? v spolupráci s LASA pre Všeobecnú zdravotnú pois?ov?u. Event sa konal v bratislavskej Inchebe a sme radi, e všetko prebiehalo ako malo. Balenie 3,5h s naloením do áut.

Dni Zel 2022

Podujatie, ktoré bolo minulý rok usporiadané pod iným názvom s prísnymi pandemickými opatreniami sa tento rok presunulo na štandardný p?ac a znovu na 2 stage. Oba sme kompletne technicky zabezpe?ili, ale na Funzóne nám pódium a zvuk ...

Krumpolov de?

Krumpolový de? v Sološnici je pre nás u roky tradi?nou zastávkou, kde dodávame techniku od stageu, cez zvuk a po svetlá. Tento rok nám vypomohli chalani zo Shramotu a akcia opä? dopadla na výbornú. ?akujeme

Hody Gbely

Prvý krát sme zavítali do Gbelov , aby sme tam technicky zabezpecili nielen pódium ale aj zvukovú ?as? podujatia. Pouili sme naše nové PA lifty Fénix AT05, ktoré sa perfektne hodia na podujatia, kde sa nedá zavesi? zvuková technika priamo na ...

DOD PD Brezina 2022

Kadoro?ný de? otvorených dverí v Pravoticiach sa konal aj tento rok a my sme boli opä? pri tom. Zo záhoria sme priviezli kompletné technické zabezpe?enie a dobrú náladu, ktorej bolo dos? aj po?as ve?era plného zaujímavých ...

Vinobranie v Modre

Po dlhých rokoch sme sa vrátili a mohli technicky spolupracova? na podujatí Vinobranie v Modre. V spolupráci s AMEX AUDIO sme zabezpe?ili hlavný stage. My sme dodali prestrešenie TAF, pódium NIvtec aj pod pódiovú réiu a risery a komplet ...

Sen?ania sen?anom 2022

Na toto podujatie u nieko?ko rokov chystáme stage v Senci a inak tomu nebolo ani tento rok. LASA s Palkom if?ákom dodala zvukovú a svetelnú techniku a podujatie sa mohlo za?a?.  

Operafest

Jednou z tohtoro?ných najvä?ších výziev bol pre nás Operafest, ktorý sa konal na Bratislavskom hrade a trval 3 dni. Po?as neho sme síce stihli zabezpe?i? ešte 2 menšie podujatia, ale bolo našou prioritou aby Operafest dopadol pod?a priania ...

Fest Maringota

Tradi?ne naša srdcovka - festival Maringota sa po období, kedy sa podujatia konali len obmedzene, vrátil síce v jednod?ovej podobe, ale s ?ou sa vrátili aj jej fanúšikovia a dobrá nálada. Ro?ník 2023 by pod?a informácií od ...

Rozprvkoland a Superfest v Oravskom Podzmku

Zdvojené eventy síce ve?mi ?asto nerobíme, ale táto prestavba z Rozprávkolandu na Superfest trvala cca 30 min a tak sme mali ?as všetko pred v?ernou šou znovu poriadne pripravi?.

Rozprvkoland Bojnice

Zámerne vybrané miesto na ihrisku pod Bojnickým zámkom je hlavne ve?er ?arovné.

30 vro?ie NOPE

Pre spolo?nos? NOPE sme mali monos? zabezpe?i? techniku na oslavu ich 30 výro?ia zaloenia spolo?nosti. Vystúpil Mário \"Kuli\" Kollár s manelkou a hlavná hviezda ve?era skupina Gladiátor. My sme zabezpe?ili svetelnú a zvukovú techniku, podium a led obrazovku ...

Pohdkoland na Vranovskej pli

Nie úplne posledný pohádkoland sa uskuto?nil na Vranovskej plái v krasnom prostredí obrovského kempu.

Rozprvkoland na rozprvkovom mieste

Rozprávkoland na ?ervenom kameni má svoje ?aro a tento krát sa tu zastavilo okolo 3000 spokojných návštevníkov, ktorí sem zavítali na toto podujatie. 

Kollrovci a Kandr?ovci megaturn vo Vchodnej

Poslednou zastávkou Megaturné bol folklórny stánok Východná a tam ludia nechceli hudobníkov pusti? z javiska.

Vrbovsk vetry 2022

Z dôvodu plného kalendára nám na Vrbovské vetry vyslo poskytnú? chalanom zo Shramotu len stage. A tento rok to boli naozaj vetry ako sa patrí. Tí ?o boli vedia.

Kollrovci a Kandr?ovci megaturn v Terchovej

Krásne prostredie terchovského amfiteátra napomohlo k výbornej atmosfére samotnej zastávky megaturné. Bolo plno tak asi to bolo dobré.

Pohdkoland v Prahe

Najod?ahlejšou zastávkou Pohádkolandov v CZ bola Praha a dopadla na všetky patálie s po?asím ve?mi priazdnivo.

kolenie DB Technologies

Nako?ko máme od renomovanej zna?ky DB Technologies u vlastne všetku zvukovú techniku, bolo na?ase preh?bi? a zdokonali? svoje znalosti a predvies? ?o systém dokáe v tej ktorej kombinácii a konfigurácii. Návštevou nás poctili aj naši ...

Rozprvkoland v Bratislave

U po nieko?ký raz sme mali monos? technicky zabezpe?i? event na dostihovej dráhe v Bratislave, tentokrát aj bratislavký Rozprávkoland.

Kollrovci a Kandr?ovci megaturn v Koiciach

Východné slovensko privítalo Megaturné vo ve?kom a my sme boli pri tom.

Gercenka fest v Bratislave

Krásny de? a skvelý event, to ide k sebe aj v prípade Gercenka festu, ktorý technicky zabezpe?uje spolo?nos? LASA a my im staviame stage 8x6,5m s pódiom Nivtec.

Event pre HP

Spolu so spolo?nos?ou Artsound sme zabezpe?ili event pre HP v trnavskej Synagóge. Svetlá, zvuk aj projekcia, všetko od nás :)

Pohdkoland v Brne

Brnenský Pohádkoland je pre nás ako domáci a vdy sa na? ve?mi tešíme. Inak tomu nebolo ani tento rok.

Kollrovci a Kandr?ovci megaturn v Nitre

Prvou zastávkou megaturné týchto dvoch kapiel bola Nitra a v spolupráci skúsených partnerov sme sa podielali na tomto projekte.

Sowa v Inchebe

Event SOWA v bratislavkej Inchebe sme zabezpe?ili po svetelnej stránke a máme za to, e sa nám to vcelku podarilo, ale ?o je hlavné, splnili sme od?akávania klienta.

Rozprvkoland a Superfest v Skalici

Za hradnými múrmi v Skalici sme technicky zabezpe?ili hne? dvojitý festival. Najprv Rozprávkoland pre najmenších a po ?om s 2 hodinovou prestavbou aj Superfest, ktorý bol bohuial pred?asne ukon?ený zástupcami mesta. 

Globsec afterevent

Medzinárodná konferencia Globsec, mala svoje zakon?enie na bratislavkom hrade v jazdiarni, v ktorej sme sa popasovali s nie ideálnymi akustickými podmienkami a ke?e náš zvukár musel by? na balkóne, zriadil si tam štúdio ako by bol v centre diania.

Pohdkoland Ostrava

Jednou zo zastávok Rozprávkolandu a Pohádkolandu po Slovensku a ?esku bola aj Ostrava. Zvukovú techniku a komplet stage sme si doviezli a ?akujeme, e sme mohli. 

CirkulART

Kadoro?ne sa v zámockom parku v Stupave koná podujatie CirkulART, ktoré na 3 dni premení park na zábavnú mané vonku i vo vnútri. Tento rok po prvý raz sme mali monos? zabezpe?i? pódium a kompletnú svetelnú techniku na toto ...

DJ Bobo

V?aka spolupráci so spolo?nos?ou Supermedia sme mali monos? technicky sa podie?a? na koncerte DJa Boba v Nitrianskom Amfiteátri, ktorý v tento ve?er navštívilo skoro 12000?udí. Pre nás nesmierna pocta a vysoká škola od Ministry rental, ktorý ...

Otvorenie novej vrobnej haly pre MAN

Mali sme monos? technicky zabezpe?i? koncert Fragile pripríleitosti otvorenia novej výrobnej haly spolo?nosti MAN.

Stavanie mja v Senici

Príjemná akcia v Senici, ktorá priniesla zaujímavý program a zábavu.

Koncert HEX

Ke? Hexáci na svojom odloenom turné navštívili Malacky, boli sme pri tom, ako aj plná sála Sokolovne.

Stupavjan Stupavjanom

Posledné vonkajšie podujatia s názvom Stupavjané Stupavjanom sa konalo na 2 stageoch a pod prísnym doh?adom na dodriavanie protipandemických opatrení. A kede ideme  ?alej, veríme, e sa tam vrátime, ale u aj na Dni Zelá, ktoré ...

Hody ?astkovce

Hody v ?astkovciach opä? vyšli na výbornú. Dokonca aj po?asie prialo. Veríme, e sa vidíme opä? o rok.

DOD PD Brezina

Nikde sme tento rok nenašli podobný festival/podujatie ako v PD Brezina v Pravoticiach, kde sa rozhodli pri príleitosti D?a otvorených dverí usporiada? aj kultúrnu ?as? v takom znení ako to vedia len oni. Tešíme sa ku nim znovu. ?akujeme za support ...

Hody v Moste pri Bratislave

Pre agentúru Eratos sme mali monos? zabezpe?i? hody v obci Most pri Bratislave a sme ve?mi v?a?ní za túto monos?. Dopo?utia o rok.

Rozprvkoland Bratislava

Tento rok len jeden, ale predsa. Detský festival Rozprávkoland sa konal tento rok aj v Bratislave a my sme mali monos? by? pri tom.

Frajfest

A v Rimavskej Sobote sme boli zabehnutí kvôli tomuto zaujímavému podujatiu, ako záskok za DB Centrum, ktorí boli v tomto termíne kapacitne vy?erpaní. Skvelá organizácia, ú?inkujúci aj hostia. Bravo

Vojensk letofest

Tento rok jedna z našich najlepších outdoorových akcií bol práve Vojenský letofest vo Vojenskom historickom múzeu v Pieš?anoch. Veríme, e sa tam ešte niekedy vrátime.

Stage v Auparku

V dlhoro?nej spolupráci s ART SOUND Branka Búbelu pokra?ujeme aj na?alej a tešíme sa aj z mali?kostí. Take náš najmenší stage sme mu postavili na podujatie, ktoré ozvu?oval pri bratislavskom Auparku.

Senobranie

Do Senice jazdíme ve?mi radi a veríme, e sa tam budeme vraca? ?oraz ?astejšie. Pre podujatie Senobranie sme zabezpe?ili stage 8x6,5m s pódiom Nivtec. Zvuk NEXO STM dodal Miroslav Riška, na ktorom to naši chalani dobre vedia. Svetlá od Rado Grimm ovládal Peter ...

Letofest

Ke? sme naposledy boli s Starom Tekove, nikdy by nás nenapadlo, e tam budeme onedlho znovu a na takomto podujatí. Gratulujeme organizátorom a tešíme sa na ich ?a?šie po?iny.

Detsk festival Pohdkoland

Detský festival Pohádkoland sa teší ve?kej ob?ube a my sa tešíme s ním a tak sme technicky zabezpe?ili aj brnenské podujatie s ve?mi slušnou ú?as?ou. Tešíme sa na ?a?ší ro?ník.

Peter Bi?

Ve?mi príjemný ve?er sme strávili na Myjave v amfiteátri, kde sme mali monos? komplet zabezpe?i? koncert kapely Peter Bi? projekt. Vydarená spolupráca.

Kollrovci

Ve?akrát na poslednú chví?u, no tento raz v hodine dvanástej prišla poiadavka na stavbu prestrešenia pre koncert Kollárocov v amfiteátri bratislavskej mestskej ?asti Ra?a. Tak sme ho teda postavili. 

Sen?ania sen?anom

Naši kamaráti z firmy Lasa u nieko?ko rokov technicky zabezpe?ujú podujatie nazvané Sen?ania sen?anom a my máme tú ?es? im vypomôc? stageom a pódiom Nivtec. 

Pohdkoland

Náš výlet do CZ a technické zabezpe?enie detského festivalu Pohádkoland na Vranovskej plái.

Sicily style

Prestína módna zna?ka Sicily Style po prvýkrát zorganizovala módnu show v nádhernom prostredí hotela Thermia v Pieš?anoch a my sme boli pri tom. Dodávali sme kompletné technické zabezpe?enie a led obrazovku a budeme ve?mi radi ak sa ...

tramkfest

Pre organizátora pivného festivalu v Senici sme zabezpe?ili prestrešený stage 8x6,5m a zvukový tím. Zvu?ilo sa na zvukovom systéme NEXO STM.

Okey leto

Po prvýkrát sme mali monos? kompletne technicky zabezpe?i? festival Okey Leto v Ivanke pri Nitre. ?akujeme organizátorom za prejavenú dôveru a tešíme sa na ?alšie ich eventy. Pouili sme zvukový systém VIO L210 od DB Technologies, ktorý si ...

Svadba Motel M

Aj malá svadba sa dá urobi? o?arujúcou. Síce je k tomu treba ve?a úsilia a skvelý tím ?udí, ale o to presne ide. Aby to bolo nezabudbute?né. Podarilo sa nám to aj tentokrát, no v rámci GDPR pridávame fotky len z príprav.

Krst videoklipu

Spevá?ka Lera po dokon?ení nového albumu, ktorý u je v predaji za?ala k jednotlivým singlom natá?a? aj klipy a my sme boli pri jednom z nich. Zatia?.

Vitaj leto

Pre Partylive.eu sme zabezpe?ili pódium a ozvu?enie pre event Vitaj Leto vo Vysokej pri Morave.

Golfov turnaj

Pre kadoro?ný golfový turnaj v Senici alebo Skalici zabezpe?ujeme vysuté odpalisko pred vodnou plochou. Je to malá stavba, no pre hrá?ov o nie?o vä?ší adrenalín a netradi?no.

Safilo Vision

Pre Partylive.eu sme ozvu?ili afterpárty v Mikulove na zámku. Veríme, e podobných eventov bude tento rok viac. 

DOD PD Brezina

Jednozna?ne neod?akávaný výsledok a skvelé referencie mala akcia DOD v po?nohospodárskom drustve Brezina v Pravoticiach a my sa tam u teraz znovu tešíme.

Forbes

Stretnutie novinárov ?asopisu Forbes sme trošku podsvietili. 

Horke Sle v Bratislave

Corona brzdí všetko, aj návštevnos? podujatí akým je aj koncert Horkýe Slíe.

Sima Martausov

Jedine?ný koncert Simi Martausovej si mohlo vychutna? 1000 fanúšikov vo františkánskej záhrade v Skalici. Poskytli sme ozvu?enie a osvetlenie.

Hodov koncert

Hody v Radošovciach sa tento rok konal za prísnych hygienických opatrení a tak aj napriek nišiemu po?tu ú?astníkov panovala dobrá nálada.

Oslava na zmku imk

Kompletné technické zabezpe?enie oslavy narodenín na zámku Šimák v Pezinku? iaden problém.

Stupavsk trhy

Síce v malom, ale predsa sa konali Stupavské trhy v sedliackom dvore pri KD v Stupave a my sme boli pri tom.

Tribny v Eurovea

U tradi?ne sa na námestí v Eurovea konajú rôzne kultúrne a športové podujatia. Tento rok sme na jedno z nich zapoi?ali pódiový systém Nivtec aby sa z neho postavili tribúny pre divákov.

Pohdkoland Brno 2020

Jedniný festival tohto druhu v Brne sme tento rok kompletne zastrešili. Stage TAF, zvukový systém DB Technologies VIO, led obrazovka a kompletný technický personál.

Modus Revival koncert

Na Bratislavskom Dradiaku sme mali tú ?es? zabezpe?i? pódium pre koncert skuipiny Modus Revival s Mariánom Greksom v rámci kutlúrneho leta Petralky. Stavba aj balenie nám v trojici trvali zhodne dlho - 90min. Dobrý výkon, ?o poviete. No bolo tam mnostvo ...

Miro Jaro v Bojniciach

V nádhernom podzám?í bojnického zámku sa konal koncert Mira Jaroša, ktorý sme tie technicky zabezpe?ili. Tentokrát sme pouili systém Ingenia IG3T od DB Technologies a suby DVA S30n rovnakej zna?ky. Nikto sa na nedostatok zvuku veru nes?aoval.

Miro Jaro

Na koncert Mira Jaroša v ra?ianskom amfiteátri v Bratislave priško skoro 700 fanúšikov a tak bola atmosféra ako má by?. Prvý krát sme pouili nový zvukový systém DB Technologies VIO L210 a nové suby VIO S118R.

Fha Tralala

Koncert Fíha Tralala sme technicky zabezpe?ili aj v Starom Tekove na amfiteátri, ktorý u ?o to pamätá, no stále má svoje ?aro.

Pohdkoland

Aj my sme mali tú monos? to?i? online festival. 

Event v Design Factory

Predstavenie nového li?iva v Design Factory v Bratislave sme technicky zabezpe?ili v januári a tešili sme sa z nadšenia klienta.

prpravy na ples v Rohonku

Máte málo miesta alebo nevhodný povrch na vaše podujatie? V obci Rohoník sme dostali poiadavku na vytvorenie tane?ného parketu pred pódiom v kultúrnom dome. Modulárny pódiový systém Nivtec je presne ur?ený na takéto ...

Maringota winter 2019

posledná akcia roku 2019 bola tou, kde sme sa mohli realizova?, nako?ko nám organizátor nezviazal ruky podmienkami. Prekvapili sme nielen jeho, ale verím e aj interpretov a návštevníkov. 

Schnellecke ve?ierok

Logistická spolo?nos? s dostato?nými skladovými priestormi si neskorého Mikuláša usporiadala vo svojich priestoroch a tradi?ne na kamiónovom návese. Museli sme sa prispúsobi? podmiekam, al zvládli sme to.

Faurecia ve?ierok

?alší ve?er a ?alší firemný ve?ierok. tento raz pre spolo?nos? Faurecia. Spievala a moderovala Natália Hatalová.

upn vianoce v Stupave

3 dni exteriérovej akcie v decembri nás presved?ili o tom, e je ve?mi dôleité ma? správne vybavenie ale aj oble?enie. Takto sme sa popasovali so upnými vianocami v Stupave. Chalani si zaslúia nové pracovné odevy. 

SK Kont ve?ierok

Krásny priestor na junom slovensku v Komárne sme mali monos? nasvieti? a nazvu?i? pre spolo?nost SK Kont.

Protherm ve?ierok

Skalická spolo?nos? Protherm sa rozhodla zorganizova? viano?ný ve?ierok v kultúrnom dome v Skalici a my sme dodali zvukovú a svetelnú techniku do oboch sál. Hlavným hos?om ve?era bol Michal David.

LKW komponenten MAN ve?ierok

Viano?né ve?ierky sa konajú všade po celom Slovensku. LKW komponenten MAN si ten svoj usporiadalo v Bánovciach nad Bebravou, kde sme pre nich zabezpe?ili techniku a Dja, ktorý dop??al skvelú kapelu so spevá?kou Lerou.

Boxersk turnaj Ve?k Levre

Tento rok po prvý raz zorganizovali spriatelené boxérske kluby turnaj v boxe a to v telocvi?ni vo Ve?kých Levároch. Zabezpe?ili sme zvuk, svetlo aj konštrukciu nad ring, ktorá podujatiu pod?a slov organizátora dodala vános?.

Plastic Omnium viano?n ve?ierok

?as viano?ných ve?ierkov v plnom je prúde aj v Eventhall. Takto vyzeral ve?ierok pre Plastic Omnium

SPP Distribcia

Ukon?enie a zhodnotenie roku 2019 pre SPP a jej partnerov konalo v Hoteli Riverpark a za našej technickej realizácie.

event na zmku

Náš prvý event na zámku Šimák v Pezinku sa vydaril a veríme e nebude posledný.

SEW viano?n ve?ierok

Spolo?nos? SEW si svoj viano?ný ve?ierok usporiadala vo svojich priestoroch a našou úlohou bolo ich rozdeli? a vytvori? eventový priestor aj s celou technikou a led obrazovkou 15m2.

Dni Zel 2019

Prvým rokom zabezpe?ujeme kompletne oba stage na tomto podujatí. Všetko ako po masle.

Obecn slvnosti Rohonk 2019

U tradi?ne sa v Rohoníku kadoro?ne koná toto skvelé podujatie a my sme radi, e aj ke? sme spolo?nos?, ktorá zabezpe?uje technickú stránku, naše návrhy organizátor po?úva a realizuje. Tento rok bol na stagei zavesený krásny baner s ...

fest Maringota 2019

Taký ten \"náš\" malý festival tento rok opä? trocha podrástol a na B stage sme postavili menšiu ale plnohodnotnú strechu a zavesili našu Ingeniu aby zvuk bol ako sa patrí. Zvu?il Branko Búbela - Art Sound a svietil Andrej z A-Sound, v?aka ...

Rvfeszt 2019

V obci Krá?ov brod sme sa ocitli prvý krát no o to jasnejší bol cie?. Ukáza? ?o vieme a ako to robíme. Podarilo sa.

Rozprvkoland

Detský festival v krásnom prostredí na hrade ?ervený kame? bol tento rok opä? vypredaný.

Vrbovsk vetry 2019

Nie je leto bez Vrbovských vetrov. Tento festival u technicky zabezpe?ujeme tek dlho, e je ako náš. V spolupráci s Shramot.eu je to vdy vynikajúce.

Otvorenie kultrneho leta Kuchajda

Bratislavská Kuchajda zaije po?as tohto leta mnoho výborných podujatí, no my sme mali monos? túto sezónu opä? otvori?.

Stupavsk ohne

Areál zámockého parku za hasickou zbrojnicou v Stupave sa na jeden ve?er premenil na festivalovú záhradu. Pomohli sme technikou a nasvietili sme aj starý schátraný skleník, ktorý vyzeral ako v ohni.

Amos fest afterparty

V krásnom prostredí botanickej záhrady v Bratislave sme mali monos? technicky zabezpe?i? stage aj zvukovú techniku na afterparty Amosfestu.

Otvorenie Hyundai v SE

Spolo?nos? Hílek tento rok otvorila nový autosalón pre zna?ku Hyundai a my sme boli pri tom.

Gercenka fest 2019

Po?as víkendu sme stihli ešte aj stage pre akciu Gercenka fest, paradoxne tie v areále školy. 

Apponyiho juniles 2019

Nový festival zameraný na zaujatie hlavne tých najmenších v areály školy v Malinove sme mali monos? kompletne technicky zabezpe?i? a u sa tešíme na ?alší ro?ník.

Sen?ania sen?anom 2019

Prehliadka hlavne seneckej hudobnej scény pod našou strechou. Zvuk a svetlá dodala LASA.

PAROCK 2019

festival opä? pod novým názvom no v plnej sile. Realizovali sme stage a svetelnú techniku.

Amos fest 2019

Oslava 100 rokov Amosu vyšla nad od?akávania. Zabezpe?ili sme komplet techniku.

IIHF Hokejov majstrovstv 2019

Oficiálna Kaufland funzóna v Tren?íne zastrešená našim stageom.

festival Lbsky majles

?alší ro?ník Lábskeho majálesu je za nami a tu je naozaj len zopár fotiek našej technickej realizácie. Viac foto na oficiálnej webstránke alebo FB Lábsky majáles

Malack hudobn jar

Kapela AC+ z Malaciek je známa u ve?mi dlho. Poznáme ich osobne a bolo nám c?ou im supportova? na tomto koncetre.

Strabag ve?ierok

Viano?ný ve?ierok Strabag stihli stavbári a za?iatkom roka. Takto to vyzeralo v X-Bionic s Fragile

Viano?n ve?ierok spolo?nosti Hlek

V tomto roku sme mali monos? opä? kompletne technicky zabezpe?i? viano?ný ve?ierok spolo?nosti Hílek, ktorá si pre túto príleitos? vybrala našu domovskú lokalitu Eventhall. ?akujeme Vystúpili : Pastels a Ladylicious, kapela Harold Taylor a Mike Spirit. Do ...

Brokers Service Group

Finan?ných skupín je na našom malom slovensku mono a príliš, ale finan?níci s BSG sa vedia bavi? a my sme sa postarali o kompletné technické zabezpe?enie ich viano?ného ve?ierka v štýle 80tych rokov. Vystúpili Vivas dance group a ...

Viano?n ve?ierok Strabag 2018

Aj v tomto roku sme mali tú ?es? zabezpe?i? viano?ný ve?ierok pre ?as? firmy Strabag. Miestom bol krásny kaštiel v Oponiciach, no nemajú výtah, ?o nám trocha skomplikovalo inštaláciu, ale opä? sme to zvládli.

Koncert Vclav Neck? a Marie Rotrov

Koncert legendy Václava Necká?a a jeho kolegine Marie Rottrovej sme mali monos? zabezpe?i? po technickej stránke v športovej hale v Dubnici nad Váhom. Support 11x9m vnútorný rozmer, PA systém DB Technologies DVA T12 a T8, spodné bo?né ...

Miss Zhoria 2018

Pre takúto príleitos? si organizátorky z Banan event production vybrali tentokrát zaujímavý priestor - hradnú vináre?a na vodnom zámku v Holí?i. Aj ke? sme sa ve?mi snaili, miesta bolo stále málo ke? skoro 300 hostí ...

Energetick konferencia CEEC

Energeticka konferencia CEEC sa tentokrát konala v hoteli Sheraton a my sme tie prispeli svojou troškou. ?akujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na ?alšiu spoluprácu.

2 zhorcka ?udov zbava

2 záhorácka ?udová zábava v Eventhalle prebehla bez najmenších problémov aj v?aka našej profesionálnej technike a skúsenému tímu. Pouili sme zvukový systém Ingenia IG3T v kombinácii s baovými boxami S1518 ...

Dni zel 2018 - Funzna

Tento rok sme dostali monos? zabezpe?í? B stage na D?och zelá v Stupave. Take Fantasia na Funzóne v zámockom parku. To znie dobre.

Box pod hviezdami 2018

Jedine?ná akcia nazvaná box pod hviezdami sa konala na jednom s petralských sídlisk. Event si našiel svojich priazdnivcov a tak sa tešil výbornému výsledku. Gratulujeme organizátorom a ?akujeme za dôveru. Stage a svetlá Fantasia, zvuk ...

Krumpolov hody 2018

Technicky sme zabezpe?ili ?alší ro?ník krumpolových hodov v Sološnici v spolupráci s Mysterysound

Maringota dozvuky

Takto sme technicky zabezpe?ili dozvuky skvelého festivalu Maringota v skalickej Orlovni.

Queen of golf 2018

Svetoznáma zna?ka automobilov BMW má svojich priazdnivcov aj v Bratislave, kde sa nachádza aj nádherný showroom. Práve v ?om sme sa tentokrát postarali o technické zabezpe?enie ude?ovania ocenení Queen of Golf 2018. Ako hudobný hos? vystúpil ...

Ukon?enie kultrneho leta

Technické zabezpe?enie ukon?enia kultúrneho leta na Kuchajde spolu s Katkou Knechtovou.

Fest Maringota 2018

Kadým rokom sa la?ka interpretov posúva smerom nahor a tak aj tento rok bolo pre nás výzvou naprata? na u tak malinké pódium napríklad kapelu Para. B stage bol opä? venovaný elektronickej hudbe doladenej perkusiami. Ve?mi sa tešíme na ...

Obecn slvnosti Rohonk 2018

Obecné slávnosti v Rohoníku sú pre nás kadoro?ne ve?kou výzvou a tak tomu bolo aj tento raz. Sima, Dara ?i Kali, to boli hlavný hostia ro?níka. ?akujeme organizátorom za dôveru a tešíme sa na ?alšie ro?níky.

Narodeninov prty v Elesko

Aj narodeninová párty môe vyzera? skvele. Pravdae by ste tam museli ma? hviezdy ako IMT Smile, Marian ?ekovsky ?i Starmania. My sme mali tú ?es? postavi? stage presne na takúto oslavu. Zvuk a svetlo dodal McPiper

Stretnuc zhork

Autokemp v Malých Levároch je miestom monosti rekreácie, ktoré sa postupne revitalizuje. Tentokrát sa však premenil na festivalovú dedinku, kde sa na podujatí stretli hlavne tie staršie ro?níky. Boli sme pri tom a veríme, e o rok sa tu ...

Vrbovsk vetry 2018

Oproti minulému roku sme tentokrát dodali vä?šiu strechu a Shramot sa postaral o zvmenu v rámci zvukovej techniky. Spolu sme to zvládli bez problémov.

Pohoda s Martini

Na pohodu sa zvä?ša ludia chodia bavi?, no my tam chodíme pracova?. Aj tento rok sme realizovali stavbu stanku s ob?erstvením pre Martini.

Ostratick festivalk

V ostratickom parku raz dávno niekto postavil pódium no v tej dobe sa linear nepouíval a tak sme si museli priviez? vlasné konštrukcie aby sme mohli plnohodnotne zabezpe?i? koncerty Dalibora Jandu, Kollárovcov a tie Heleny Vondrá?kovej.

Duna Fest 2018

Nenápadná obec Gbelce hostila festival a aj jednu z top kapiel v ma?arsku Hooligans. My sme mali tú ?es? supportova? po technickej stránke.

Ruinovsk promenda

Podujatie pre mladých aj strých sme mali monos? zastreši? pre kolegov z McPiper.

Gercenka fest

Ke? sa spolupráca podarí. Lasa a Fantasia = ?alší skvelý festival

Pivofest Stupava 2018

Opä? stupava a opä? ingenia v akcii, nako?ko auto bolo naloené ešte z hodov. To mali helperi rados?.

Sen?ania sen?anom 2018

No?ná stavba v Senci na pešej zóne môe na druhý de? vyzera? ako koncerty vánej hudby. Postavili sme stage a Lasa sa postarala o svetlo a zvuk.

ivot je skvel

Starý festival, nové meno. \"Nový\" festival ivot je skvelý so sebou prináša 6 dní hudby v Mlynskej doline a my sme sa technicky podielali na hlavnom stagei na parkovisku v spolupráci so Shramot.eu. Vystúpil Tomáš Klus, Citron, Koomajota, ...

Lbsky Majles 2018

Druhý ro?ník úspešne za nami a u teraz sa môete za?a? teši? na ?alší v poradí tretí ro?ník tohto nového festivalu. My sa postaráme o kompletné technické zabezpe?enie.

Stupavsk trhy 2018

V?aka výborným vz?ahom v Stupave sme mohli realizova? aj podujatie Stupavské trhy. Pouili sme systém od DB Technologies INGENIA IG3T s vynikajúcim výsledkom.

Noc bojovnkov

Malacká športová hala zaila jadine?né podujatie : Noc bojovníkov. Rozne bojové umenia a štýly prezentované najlepšími z najlepsích. O technické zabezpe?enie sme sa postarali my, vaša Fantasia

Galave?er gastronmie

Pre?o si neurobi? praktickú maturitnú skúšku ako event a to live bez strihu so všetkým ?o k tomu patrí? Tento nápad dostal jeden náš známy a my sme mu s ním pomohli.

Otvorenie vrobnej haly Maplan

V Malackách vzniká úctyhodná priemyselná zóna a jednou zo spolo?ností, ktoré sa tu chystajú pôsobi? je aj Maplan, ktorej otvorenie prevádzky sme realizovali.

Vro?n koncert Scream

Tane?ná skupina a zárove? škola tanca Scream pod vedením manelov Antálkovcov zorganizovala pre rodi?ov svojich iakov galakoncert ako bodku za ?alším úspešným rokom. Boli sme pri tom. ?akujeme

Cignsky diabli turn Nitra

V nitrianskej športovej hale Kloko?ina sme zabzepe?ili druhý koncert v poradí z turné Cigánskych diablov.

Cignsky diabli turn 2018

V?aka nadštandardným vz?anom s Clen Sound sme mali monos? zabezpe?i? 2 koncerty pre kapelu Cigánskych diablov. Prvý koncert v NTC Vám ponúkame aspo? na pár záberoch. 

Viano?n ve?ierok DRB

V spolupráci a pod taktovkou Spicy Brown sme zabezpe?ili aj firemný ve?ierok vo výrobnej hale spolo?nosti DRB. Premena netrvala ani de? ale výsledok stál za to. Realizovali sme aj viano?nú výzdobu.

Viano?n ve?ierok Omnium Plastic

Pre spolo?nos? Spicy Brown sme zabezpe?ili aj ve?ierok v kultúrnom dome v Kuchyni. 

Viano?n ve?ierok DHL

Na ?alší viano?ný ve?ierok si nás ako techniku objednala spolo?nos? DHL. Event sa konal vo vstupnej hale Austria trend hotelu a nám bolo opä? c?ou.

Viano?n ve?ierok CRH

V Eventahlle viano?né ve?ierky môu vyzera? aj tak ako tento pre spolo?nos? CRH.

Viano?n ve?ierok Strabag

Tento rok si naši stavitelia so Strabagu pozvali ako hlavného hos?a Emu Drobnú. My sme celý event technicky zabezpe?ili v Hoteli X Bionic v Šamoríne.

Konferencia o energeticky pasvnych domoch

Dodali sme projektory a konštrukcie na konferenicu v elektrárni v Pieš?anoch. Zvuk Shramot.eu

Festk 2017

nultý ro?ník Festíku, ako ho organizátori nazvali sa vydaril. Naše kompletné technické zabezpe?enie postupne vyskúšala Roumi Hloube?ová s kapelou, S hodbou vesmírnou, Zuzana Smatanová, Adam ?urica, Polemic a nakoniec aj Horkýe ...

Amos fest 2017

Takto vyzeral náš stage na Amos fest v indoor verzii na internátoch v bratislavskej Mlynskej doline.

Krumpolov slvnosti v Solonici

V Sološnici sme u ako doma ale tentokrát sme hostili na našom stagei Sama Tome?ka s kapelou.

Dbravsk hody 2017

Technické zabezpe?enie hodových slávností v bratislavskej Dúbravke opä? po roku. Peter Cmorík, Gladiátor, Ema Drobná a mnohí ?a?ší.

Hody v Suchohrade

Takto sme zabezpe?ili hodové slávnosti v Suchohrade, kde vystúpil napríklad Igor Kme?o starší alebo Horkýe Slíe. Na poslednej fotke je aj trocha histórie pre skôr narodených.

Hudby pre psy

Skalický zvierací útulok zorganizoval kultúrne podujatie na podporu štvornohých milá?ikov. Dodávali sme strechu 8x6m (vnútorný rozmer) zvuk zabezpe?il Sevosound.

Hody v Gajaroch

Pri príleitosti 850r. obce Gajary sme sa technicky podia?ali na kultúrnom programe v spolupráci s Mysterysound.

10 vro?ie cignskych diablov

Galakoncert na záver leta pripravili pre svojich fanúšikov pri príleitosti 10teho výro?ia aj Cigánsky diabli spolu so svojimi hos?ami Luciou Bílou a Robom Grigorovom. Koncert sme technicky zabezpe?ili v spolupráci s Clean sound

Obecn slvnosti Rohonk 2017

Slásnosti v Rohoníku sú nám ve?mi blízke a tak sa snaíme o to viac, aby sa aj všetci umelci aj návštevníci cítili dobre.

Galota fest 2017

Nové miesto, nová technika ale stále my. Takto sme to celé vymysleli. Zvuk u nie inak ako DB Technologies DVA lineassray a svetlá Arena Blackhawk a GLP Volkslicht a Impression 90. Výsledok stál za to.

Vrbovsk vetry 2017

U tradi?ne no vdy trocha inak na Vrbovských vetroch no stále spolu so Shramot

Ukon?enie slnie?kovskho roka

Ukon?enie školského roka pre ZUŠ vo Ve?kom Záluí sa nieslo v koncertnom duchu.

Polemic & Desmod

Festivalovú atmosféru si mohli na vlastnom futbalovom štadióne vyskúša? všetci rohoní?ania. Futbalový klub tam toti zorganizoval koncertné spojenie 2 top kapiel a my sme to cele technicky zastrešovali.

Pivofest Stupava

Tradíciou v Stupave je u aj Pivofest. Tento rok sme vyskúšali náš nový systém od DB Technologies Ingenia IG3T. Výsledok bol pre nás ve?mi prekvapivý.

Otvorenie kpe?nej sezny

U po nieko?ký raz v spolupráci s Shramot sme mali tú ?es? otvori? kúpe?nú sezónu v Pieš?anoch.

Lbsky Majles 2017

Prvý ro?ník Lábskeho majálesu sa vydaril a kto nebol, má monos? sa prís? pozrie? o rok.

Festival piva v Sandorfe

U tradi?ne v spolupráci s Mysterysound nás môete vidie? na pivnom festivale v Pirevaloch - Sandorfe

Benefi?n koncert

Presne na 1. mája sa v Malackách konajú ve?kolepé oslavy a jednu alternatívnu hlavne pre mladých zorganizovalo zdruenie Úsmev pre Záhorie a Peter Hallon, ktorý nám zadal výzvu - postavi? celý stage do bazénu, ktoý zatia? ...

Vesel zbky

Event zameraný na správnu údrbu ústnej dutiny a kamarátov zúbkov pre deti sme zabezpe?ili v Skalickom OC MAX

Otvorenie a krst sly Eventhall

Oficiálne otvorenie sály Eventhall malo rovnakú iskru ako to neoficiálne a tak sa teraz môeme teši?, e sa v Malackách kone?ne za?ne nie?o dia?.

Otvorenie sezny lesa

elezná studienka patrí k ob?úbeným lokalitám pre oddych a športy. My sme otvoili jej sezónu menším podujatím, kde pod našu striešku nainštalovali  zvuk chlapci z Art Sound

VIP Mercedes

V showroome treba ukáza? to podstatné a tak to cítia aj v Mercedese, kde sa prezentoval výborný program bok po boku krásnych a luxusných vozidiel. My sme si na to posvietili.

Neoficilny krst sly

V Malackách u? dlho chýba priestor ako kultúrny dom, kde by sa mohli kona? kultúrne podujatia, ve?ierky, koncerty a iné. Máme tú ?es? Vám predstavi? sálu, ktorá sp??a všetko to ?o tu chýba. Jej meno je Eventhall a je nám c?ou, ...

kolsk ples

Zdanlivo neprí?alivú sálu sa nám pomocou pár detailov podarilo premeni? na sálu nezabudnute?nou emóciou.

VIP party v Mercedes Benz

V spolupráci s Lasa sme mali monos? sa technicky podie?a? na viano?nom ve?ierku pre Mercedes Benz v Bratislave.

Strabag viano?n ve?ierok

Tentokrát na hoteli Zochova chata spolu s Adamom ?uricom sme zrealizovali viano?ný ve?ierok pre top stavite?ov na Slovensku.

Test naich outdoor reflektorov

V zimnom období máme ve?akrát opä? vytiahnu? naše led wall washery. V 3kusoch zvládli nasvieti? kostol v bratislavskej Dúbravke. na elanie klienta aj vlo?ka ako symbol snehu.

Konferencia DTH

Hotel Double Tree by Hiltom hostil významnú konferenciu DTH. Spolu s Xtech sme to opä? zvládli na výbornú.

9. narodeniny OC MAX

Menšia akcia ale o to viac humoru, 9.narodeniny OC Max v Skalici pre Banana event production

Koncert Midi Lidi

Naša technika bola pouitá aj na koncerte Midi Lidi v skalickej Orlovni

Miss Zhoria 2016

Pre Banana event production sme mali tú ?es? zabezpe?i? galave?er Miss Záhoria 2016

Peter Cmork 10 rokov na scne

V spolupráci s Lasa sme zabezpe?ili výro?ný koncert Petra Cmoríka v Istropolise

Amos fest 2016

Festival na študenských internátov v Mlynskej doline - dodali sme svetelnú a zvukovú techniku. 

Dbravsk hody 2016

Ve?ký stage pri kultúrnom dome a menší na atevnej ulici sme postavili na podujatie Dúbravské hody

Senick kultrne leto 2016

Stage a svetelná od nás s zvuková technická podpora od Lasa vytvorili súlad na koncerty na otvorenie senického kultúrneho leta.

Slvnosti Rohonk 2016

Kompletné technické zabezpe?enie obecných slávností v našej réii a na novom mieste

Galota 2016

Takto sme sa popasovali s priestorom na Zelenej vode a zastrešili festival Galota.

Pohoda festival 2016

zabezpe?ili sme predajný a chillout stánok pre Martiny. ?akujeme za prejavenú dôveru.

Unipetrol

Hotel Bonbon hostil firemný ve?ierok pre spolo?nos? Unipetrol a my sme mali tú ?es? ho technicky zabezpe?i?.

Volvo family day Bud?a

V truck servise Volvo Renault v Bud?i sa konal parádny family day, kde vystúpil slovenský ba?a Ibi Maiga s kapelou.

Sen?ania sen?anom 2016

Náš stage a svetlá a zvuk od Lass vytvorili ideálnu atmosféru na túto udalos?.

Fiesta de la Bailadora 2016

Zabezpe?ili sme aj koncertné vystúpenie celej tane?nej formácie Bailadora

Beh Devn Bratislava 2016

Technicky sme podporili významnú športovú udalos? v Bratislave. Nás systém K-Array KR400 na štartovej línii to zvládol bez najmenších problémov aj pri po?te 6500 ú?astníkov.

Preteky dra?ch lod 2016

Náš stage na jedine?né preteky dra?ích lodí v Senici na Kunovskej priehrade.

Volvo family day Senec

Kadoro?ne skvelá rodinná pohoda v truck servise Volvo v Senci aj za našej technickej podpory. Tentokát bola hlavným hos?om Dara Rollins.

Po? von s maminkou 2016

Námestie v OC Eurovea bolo na jeden de? pretvorené na cvi?isko s ob?erstvením a krásnym stageom z našej dielne.

Tatoo wars 2016

Vojna tatérov, kde výhráva najlepší nápad ruka v ruke s najlepším grafickým spracovaním. Istropolis hostil Tatoowars u po nieko?ký krát.

Volvo Slovakiaring 2016

Ve?kolepý event pre všetkých šoférov ako aj celý team Volvo trucks Slovakia. Aj pre nás ve?ká výzva - štartovacia brána na dráhe olemovaná banermi, stage v stane s ve?koplšnou obrazovkou a \"nevidite?ným\" ...

Rohonk 2016

Zastreši? obecné slávnosti v Rohoníku je kakdoro?ne pre nás ?es? 

Universal maklrsky dom

Kompletné technické zabezpe?enie eventu v hoteli Holliday Inn v iline.

Renault trucks

Zlú?enie Volvo a Renault prinieslo aj nové eventy. Tentokrát Renault trucks.

Novinky na FB

Ke?e je dnes doba rýchlejšia ako v minulosti aj my Vám chceme prináša? najnovšie informácie o nami realizovaných podujatiach rýchlejšie. Naše referencie aj novinky z eventov teda môete u dlhšiu dobu sledova? na našom FB ...

Vrbovsk vetry 2014

Zprvu malý domáci festival?ek vyrástol na statný fest a hos?uje umelcov z najrôznejších kútov sveta. Je pre?o sa teda teši? na ?a?ší ro?ník, ktorý bude ur?ite zasa nie?im výnimo?ný.

Event rakuskej obchodnej komory

Kaštie? v Tomášove je nepochybne krásny priestor, no je priam stvorený na eventy, ktoré majú by? aj ?iasto?ne pod holým nebom. Jeden takýto event sme technicky zabezpe?ovali s firmou X-Tech a takto to tam vyzeralo. Prítomý hostia mohli ...

Mariatalfest 2014

S pivnými festivalmi je to u v dnešnej dobe veselšie, ale ke? za?ínal Mariatálfest, ešte iné neboli. Sme jeho sú?as?ou od jeho zrodu a dúfame, e tak ako sa rozrástol doteraz, bude rás? aj na?alej.

Ekofest tour

Iniciátor Thomas Puskailer a jeho priatelia zorganizovali v smolenickom závode Chemolak minifestival, zameraný na ekológiu a ivotné prostredie. Technické zabezpe?enie sme si rozdelili s našimi priate?mi z Pieš?an firmou Shramot a stánky nám ...

Hodov zbava v ?astej

Aj hody v obciach na Slovensku majú svoje miesto a správne hody sa nezaobídu bez hodovej zábavy ?i diskotéky. Tento stage zabezpe?ovala firma Sevo sound s našou malou technickou podporou.

Benatska noc v Olympic casino Carlton

Prenádherný priestor Olympic casina v hoteli Carlton hostil ?a?ší event. Tentokrát bola témou benátska noc. Celým eventom sprevádzala Janka Hospodárová, ktorá postupne predstavila ako tan?nú formáciu Glamour, tak aj ...

dni obce rohonik

U tradi?ne kadý rok sa koná aj v obci Rohoník akcia, kde sa pri dobrom jedle a skvelej hudbe stretnú nielen obyvatelia obce ale aj návštevníci. Inak tomu nebolo ani tentokrát.

Signal promo v Olympic casino

Aj krásne a zdravé zuby je moné prezentova?. event zameraný na promo novej zubnej pasty Signal sa konal v Olympic casino Carlton. Spievala nám Anita Soul aj s jej krásnym úsmevom.

Golem

Telocvi??u pod holým nebom u teraz nájdete na mnohých miestach, ale táta bola vytvorená pri príleitosti predstavenia \" crossfitu \" , ktorý sa stal v posledných rokoch ve?kým boomom.

Otvorenie kupelnej sezony 2014

Aj kúpe?á sezóna sa musí oficiálne otvori?. Inak tomu nebolo ani v Pieš?anoch, kde sme sa podie?ali na technickom zabezpe?ení.

MDD Centro Nitra

Pre deti v Nitre sa o celodenny program postaralo obchodné centrum, kde sa opä? program konal na streche. Deti aj všetci prítomní si ur?ite prišli na svoje. Bolo ich naozaj dos?.

Sandorfsk pivn festival

Aj v dedinke \"Sandorf\" si povedali , ze budú ma? svoj pivný festival?ek. A tak sa aj stalo. Viac info o ?alších akciách na stránke pivovaru Sandorf.

Prvomjov Malacky 2014

Takto to vyzeralo na oslavách 1. mája, ktoré sa konali v Malackách v zámockom parku za kaštie?om

Universal maklrsky dom viano?n ve?ierok

Aj makléri si ?as od ?asu musia da? pauzu a tak sa rozhodli pre viano?ný ve?ierok v hoteli Holliday Inn v iline. Program bol prostý, no mono o to viac sa osadenstvo zabavilo. Vystúpil Robo Opatovský s kapelou vo dvoch vstupoch a po náro?nom a dlhom odovzdávaní ...

Viano?n ve?ierok Strabag

Tentokrát sa vedenie firmy Strabag rozhodlo viano?ný ve?ierok usporiada? v Liptovskom Mikuláši a tak sme sa ocitli v hoteli Jánošík. Vystúpila Mirka Partlová a Janko Slezák v 3 vstupoch a potom u pokra?ovala vo?ná zábava s djom.

Viano?n ve?ierok Gefco

V Holliday Inn v Trnave sa konajú rôzne eventy a ve?ierky a toto bol presne jeden z tých, na ktorý publikum ur?ite nezabudne. Pripravovala agentúra W.A.C. a ú?inkovali Erik ?ariaš s partnerkou Aidou, kapela Replay Band a ve?erom sprevádzal Roman Paulech.

Olympic casino Eurovea

Tesne pred viano?nými sviatkami sa aj Olympic casino v Eurovea rozhodlo obdarova? svojich verných návštevníkov. Nejednalo sa však len o finan?né výhry v turnaji, ale aj skvelý program, ktorý pripravila agentúra W.A.C.. Zatancovali Bailadora a ...

Mikul v Reffinery Gallery

Priestor, ktorý si pýta ve?a ?udí pred ve?kým pódiom sa premenil aspo? na malú chvílku na krajinku, kde je ve?a detí, ktoré prišli pozrie? Mikuláša.

Viano?n ve?ierok Rajo

Aj výrobci populárnych mlie?nych výrobkov si vedia vymyslie? viano?ný ve?ierok. Celý ho pre nich zrealizovala Agentúra Prima a my sme mali tú ?es? sa podie?a? technickým zabezpe?ením.

Hudba Pod Hradbami 2013

Kadoro?né oslavy v pohrani?nom meste Skalica sa konajú vo ve?kom štýle, ?omu samozrejme fandíme, ale na svoje si vdy prídu aj priazdnivci scény pretrvávajúcej u ve?mi dlho. Scéna v budove zvanej Orlov?a je známa široko ?aleko a tak ...

900r. Krakovany

Výro?ie obce s tak vysokým ?íslom, ako je 900 rokov by sa naozaj malo oslávi? ako sa patrí. V obci Krakovany sa oslavy niesli s priate?skom duchu a vystúpenia ?udovej hudby ?i Slnie?ka a Polemicu si našli svojich divákov. Dodávali sme strešnú ...

Obecn slvnosti Rohonk

Ne?aleko Malaciek, nášho domáceho prostredia sa kadoro?ne konajú obecné slávnosti. Tento rok sme mali monos? poskytnú? technické zabezpe?enie v podobe stageu a podia Nivtec. Svetelnú a zvukovú techniku zabezpe?ila firma Mystery Sound.

Vrbovsk vetry 2013

Aj tento rok sme mali monos? v spolupráci s chalanmi s Shramotu jeden z mnohých letných festivalov, ktorý sa kadoro?ne teší dobrej ú?asti a nálade.Na tento festival u viac-menej tradi?ne dodávame kompletný stage a osvetlenie.

Benia EUBA

Ako povedali organizátori, pokus o beániu v inom termíne a na inom mieste.Sme radi, e sme sa mohli technicky podie?a? na zabezpe?ení tohto ve?era.Dodali sme ground support, pódium Nivtec a svetelnú techniku na stage  A a konštrukcie, pódium Nivtec, ...

Martinsk svetlonosenie

Kadoro?ne usporadúva MSKS Senica event zvaný svetlonosenie. My sme radi a váime si, e u po nieko?ký raz sme mohli tento event technicky zabezpe?i?.Na kompletnom technickom zabezpe?ení evntu sme sa podie?ali s našimi partnermi SHdesign, Lasermedia, Dimenzia.

Firemn ve?er Gefco

Technicky sme zabezpe?ili event, ktorý organizovala pre spolo?nos? Gefco agentúra WAC. Zvukový systém K-array KR400S bol k dispozícii ako tane?niciam z Xmotion, tak aj hudobníkom Patrikovi Simeonovi a Milanovi Medekovi.

Narodeniny OC Arkadia

Na narodeninách jedného z obchodných centier sme sa podie?ali svojou troškou aj my. Zabezpe?ili sme mini stage a zvukovú techniku pre kúzelníka Petra Šestáka, moderátorku Lenku Prokopovú z Europy 2 a spevá?ku dominiku Mirgovú.

MDD OC Centro

Ešte za teplých letných dní sme mali monos? technicky zabezpe?i? aj oslavy d?a detí v Nitre. Akcia sa kvôli nedostatku miesta pred nákupným centrom musela kona? na vysutom pracovisku a to priamo na streche tohto obchodného domu. Všetko prebehlo v ...

Volvo fuel challenge

Na pôde ve?kého servisu Volvo v Senci sme neboli prvý raz, ?o bolo jedným z aspektov, e všetko prebehlo ako malo. Moderovala Veronika Hatala, ktorá aj zaspievala. Po nej vystúpil na mini javisko aj kúzelník Talostan a popri tom sa v celom areále ...

Senick kultrne leto 2013

Jednou z našich u pravidelných zastávok v koloto?i podujatí je Senica. Tá si tento rok v rámci kultúrneho leta pripravila ve?mi zaujímavý program. My sme mali opä? tú ?es? technicky zabezpe?i? stage v amfiteátri, kde sa vystriedali ...

Kubnska noc

V Oáze oddychu v centre Trnavy sa konala Kubánska noc. Program pripravila W.A.C. - Roman a Denisa Paulechovci. Vystúpila kapela Team Cuba, zatancovali tane?nice z Bailadora. Event sme technicky zabezpe?ili spolo?ne s priate?mi zo Shramotu.

Volvo Slovakiaring

Pri príleitosti Volvo Fuel Challenge a Volvo Roadshow sme sa zastavili aj na Slovakiaringu v Orechovej potôni.Hrala LERA Lenky Salmanovej a moderoval Roman Paulech.

Prvomjov Malacky 2013

Kone?ne sa doma pohli ?ady a my sme dostali monos? technicky zabezpe?i? prvomájové oslavy v našom meste.Takto sme to zvládli, samozrejme v spolupráci zvukových majstrov z Pieš?an, firmy Shramot Miška Urbana.

Autosaln Bratislava

Tento rok sa nám naskytla príleitos? technicky zabezpe?i? stánok Toyota a Lexus.Bola to pre Nás pocta.Vystúpil Robo Opatovský a spieval na K-Array KR200S.

Volvo Nov Zmky

Pri príleitosti viacerých jubileí firmy Volvo sa konal aj event znovuotvorenia servisu v Nových Zámkoch.Akciu organizovala agentúra W.A.C. Romana Paulecha, ktorý namiešal vynikajúce obsadenie. ABBA revival, Gittanas, X-motion a moderovala Jana ...

Scream koncert

U tradi?ne usporiadava tane?ná skupina Scream zo Senice koncert, kde sa prezentuje samotná tane?ná skupina a jej ú?astníci, tak aj hostia, resp. bývalí Screamaci.Scénar zostavil Marián Antálek a choreografie mala na staros? jeho pani ...

Sony event for Telekom & O2

Hotel Patria sa na víkend premenil na klub, v ktorom je povolené sa len a len zabáva?. Spolupracovali sme s firmou Shramot a Djom Jurajom Turcárom. Spokojnos? sa nedala nepostrehnú?. Zahrala nám kapela Vidiek, A.M.O. Band a hral Dj Juraj Turcár.

Malokarpatsk vinrsky ples 2013

V spolupráci s Dimenzia production sme technicky zabezpe?ili túto spolo?enskú udalos?. A takýto bol výsledok.

Benia UK

Ako kadoro?ne, aj tento rok sa konala beánia UK. Priestory Incheby boli ideálne na túto udalos?.Mali sme monos? zabezpe?ova? techniku a to spolu s firmou Shramot a Dimenzia.

Bedri

Pod?a mnohých jeden z najlepších muzikálov v histórii zavítal v decembri aj na Slovensko. Vypredané predstavenia, standing ovation k tomu neodmyslite?ne patrí. Na premiére sa však stretli všetci aj na afterpárty, ktorú sme mali ...

Volvo

Tento rok sa spolo?nos? Volvo Truck Slovak rozhodla predstavi? svoje nové modely na rok 2013 v bratislavskej Inchebe a pozvaných bolo viac ako 800 hostí. Nesmel chýba? aj program nabitý emóciami a vzrušením, spevom aj tane?nou akrobaciou. Ve?erom ...

ADL

17.11.2012 sa v Kaštieli v Studenom pri Bratislave zišli ?udia zo spolo?nosti ADL. Oslávili 20 rokov fungovania a prajú si ešte aspo? ?a?ších 20. My im to samozrejme eláme tie. Na pódiu si zaspievala Ivana Polá?ková, Fragile a tancovali ...

Otokar Klein a jeho hostia

U tradi?ne sa v amfiteátri v Nových Zámkoch koná koncert vánej hudby, ktorý organizuje Umelecká agentúra A.R.S. Centrum. Tento rok sme boli poctení, ke? si organizátor vybral naše sluby a samozrejme budeme radi, ke? tak bude i o ...

Koncert v kostole

Po minuloro?nom vydarenom koncerte v modranskom kostolíku sa 9.9.2012 uskuto?nil ?alší koncert spojený s výstavou prekrásnych sôch. Tentokrát sa na pódiu rozospieval gospelový zbor v po?te 33 ?lenov a Lazaro de Jesus. Unikátna atmosféra ...

The Pastels show

Tane?ná crew The Pastels pripravila pre svojich fanúšikov show, ktorá sa len tak nevidí. Ú?inkovali v nej samotní Pasteláci, dámy s Ladylicious, Martin Madej aj ako moderátor, Bacil a Rakby, Nela Pocisková a ?alší. ...

Revival night

V Senici sa v rámci kutúrneho leta organizovaného MSKS uskuto?nil naozaj skvelý ve?erný koncert. Revivalové kapely, ktoré sa na pódiu postupne vystriedali boli spestrením celých osláv, ktoré sa v Senici v tom ?ase konali. Aj napriek ...

Grape festival

Na tento festival som sa tesil cely rok, no vyššie sily rozhodli, e treba pracova? 2 násobne viac a tak sa mi potešenia z Grapeu nedostalo. Síce ma to ve?mi mrzí, nako?ko line up bol velmi slušný, no fote?ky aspo? trochu odráajú atmosféru, ...

Vrbovsk vetry

Ako sám tato of Vrbovské Vetry povedal, ro?ník sa vydaril, aj napriek po?asiu. Nahnevaní môu by? len milovníci sucha a tepla, ktoré nebolo. ?akujeme všetkým ?o prišli a tešíme sa zase o rok. Aj my sa pripájame, bodaj by bolo ...

Otvorenie leta v Relaxe

U 20tu sezónu oslávil toto leto areál kúpaliska Relax v Trnave a to hne? dos? ve?kolepo. 2x stage, skvelí interpreti a samozrejme zábava a do rána prebudila nejedného spoluob?ana Trnavy.Za spolupráce Dimenzia sme otvorenie technicky zabezpe?ovali.

Hrkofest Sklabinn

Málo kto by povedal, e nový festival na slovenskej scéne a v silnej konkurencii výborných festivalov vôbec obstojí. My sme sa o tom, e to ide, presve?ivli na vlasné o?i a uši. Letisko Sklabiná toti 22.6.2012 ilo, ako u dlho nie. Moderovale ...

Mariatlfest

Vynikajúci festival, ktorý sa koná v dedinke Marianka ne?aleko Bratislavy nesie prívlastok Prvý pivný festival na záhorí.  Kadý rok zvyšujúcu sa latku kvality festivalu vítajú všetci ...

NTS

Národná transfúzna sluba kadoro?ne organizuje nieko?ko podujatí, ktoré sú spojené aj s darovaním krvnej plazmy. Jedna z týchto akcií sa konala aj tento rok v bratislavskom Auparku. Napriek zlému po?asiu sa celá akcia presunula ...

Memoril Ivana Martinkovi?a

D?a 8.a 9.júna sa v Malackách na Moteli M uskuto?nil nultý ro?ník tejto skvelej akcie a ako sa organizátori vyjadrili radi by v nej pokra?ovali aj o rok. Uvidíme, ako sa im bude dari? no kadopádne celkovo hodnotíme akciu ako skvelú a sme radi, e sme aj ...

Hradn slvnosti

26.-27.5.2012 sa na hrade ?ervený kame? konali hradné slávnosti a nako?ko bol program ve?mi bohaý, mali sa návštevníci aj na?o teši?. Zišlo sa ich neúrekom, take aj pri rekonštrukcii dobitia hradu mal kto bojovníkov povzbudzova?. ...

Heineken stage

Kladné hodnotenia nielen z úst organizátorov, ale aj ú?inkujúcich a hlavne návštevníkov robia párty nezabudnute?nou. Presne toto sa udialo aj na párty Heineken stage, ktorá sa konala 27.4.2012 v Malackách v Zámockom parku. ...

Motocykel & Boat 2012

Jedným s najnavštevovaných ve?trhov v Bratislave je ur?ite aj Motocykel & Boat Show, ktorý sa konal d?a 14.-18.3.2012 a bolo sa naozaj na ?o pozera?. Krásne motorky, lode a hostesky nedali zo seba o?i spusti?. Techniku sme dodávali do jediného baru - Motobaru z ...

Prolight + Sound 2012

Podarilo sa nám v nabitom kalendári nájs? miesto na návštevu výstavy eventovej techniky vo Frankfurte.Je to nepochybne jedna s najvä?ších udalostí kadého roka pre firmy zaoberajúce sa zábavným priemyslov.Naša ...

Narodeniny 27

S nápisom \"Uzavrená spolo?nos?\" sa stretli bení návštevníci, ktorí si do 27-?ky chodia na drink, alebo ?ahkú ve?eru. Nápis sám nazna?oval, e tí, ?o sú vovnútri sa chcú dobre bavi? a tak tomu aj bolo. 27.2.2012 sme ...

Otvorenie Caesar casina

Ve?kolepé otvorenie priestorov nového kasína v Bratislave sa konalo v piatok 27.1.2012. Ve?erom, ktorý bol nabitý programom, ako akrobati Vertigo, huslistky G-strings alebo tane?ná skupina X-motion, sprevádzal Roman Paulech. Krstnou mamou sa stala Andrea ...

Malokarpatsk vinrsky ples

V spolupráci so zvukármi s Dimenzie sme technicky zabezpe?ili túto ve?kolepú udalos? v ne?alekom Pezinku, ktorá bola u tretím pokra?ovaním po úspešných minulých ro?níkoch. Celý ve?er sa niesol v príjemnej ...

Olympic casino Koice

V poradí u štvrté casíno otvorila sie? casín Olypmic v Košickom Auparku. Moderoval MIchal Hudák, hrali skvelí The Backwards, a vystúpil aj Roman Volák ?i tane?nice Extravadansa.Akciu sme technicky zabezpe?ovali svetelnou a zvukovou technikou. Bol ...