Kto sme

Ako firma Fantasia fungujeme od roku 2006 a zaoberáme sa ozvu?ovaním a osvet?ovaním rôznych druhov kultúrnych podujatí. Naše sluby však nezah??ajú len ozvu?ovanie a osvet?ovanie, ale aj prenájmom pódia, prestrešenia, djs, tie poskytujeme poradenskú ?innos?, alebo ponúkame organizovanie eventov na k?ú?, pri ktorom máme monos? pracova? v tíme uznávaných eventových agentúr.

Svojimi slubami a osobitým prístupom ku kadému klientovi sa snaíme ?o najviac priblíi? jeho predstavám a od?akávaniam.

Po dobu nášho pôsobenia sme mali monos? spolupracova? na malých aj vä?ších podujatiach pre mnoho zaujímavých klientov. Stretli a spolupracovali sme s mnohými váenými umelcami zo slovenska aj zahrani?ia (vi? referencie).

Do kadej novej akcie sa snaíme vloi? hlavne profesionalitu, zodpovednos? a priate?ský prístup, ktoré sa ?asto stávajú základom pre ?alšie spolupráce.

Ak vás zaujíma viac o našej firme prípadne máte otázky oh?adom ponuky alebo cien, sta?í, ak si prezriete celú našu webovú stránku, na ktorej sa práve nachádzate. V sekcii KONTAKT sú uvedené aj naše kontaktné údaje, kam nám môete kedyko?vek napísa? svoje názory, pripomienky a otázky.

S pozdravom

Fantasia team


FANTASIA PROMO