Unipetrol

Hotel Bonbon hostil firemný ve?ierok pre spolo?nos? Unipetrol a my sme mali tú ?es? ho technicky zabezpe?i?.