Katalg techniky

Kompletný katalóg platný k 1.1.2022 nájdete kliknutím na KATALÓG PRODUKTOV NA PRENÁJOM

Pdium

Vlastníme viac ako 300m2 profesionálneho pódia nemeckej zna?ky NIVTEC. Tieto systémové dielce vyhovujú najvyšším technickým a estetickým poiadavkám. Variabilnos? pouitia pódiových dielcov umo?uje realizova? ...

Ozvu?enie

V dnešnej modernej dobe, s unikátnymi riešeniami zvukových systémov, mixánych pultov a zariadení pre úravy zvuku je trend nezastavite?ný. Je to však aj o uchu toho ktorého posluchá?a. Nako?ko máme monos? spolupracova? s ...

Osvetlenie

Náš svetelný park sa snaíme obmie?a? hne? z nieko?kých dôvodov, ale v kone?nom dôsledku sú všetky výsledkom technického pokroku v tejto sfére. Tak vieme ponúknu? klientovi profesionálnu zna?kovú techniku s ...

Ground Support

Jedná sa o konštrukcie skladané z profesionálnych hliníkových modulov, na ktoré sa v naj?astejšom prípade dajú zavesi? kompletné zvukové systémy, ako line array, svetelné efekty ?i led obrazovky. My pouívame ...

Zastreenie

Monosti nami pouívaných hliníkových konštrukcií firmy TAF sú ve?mi široké. Nehovoriac o tom, e sú vhodné do exteriéru, je moné z nich sklada? rôzne ve?kosti. Pouívame systém Quick Lock, ktorého ...