Operafest

Jednou z tohtoro?ných najvä?ších výziev bol pre nás Operafest, ktorý sa konal na Bratislavskom hrade a trval 3 dni. Po?as neho sme síce stihli zabezpe?i? ešte 2 menšie podujatia, ale bolo našou prioritou aby Operafest dopadol pod?a priania organizátora Mirca Babjaka - Mirecmusic. ?akujeme za prejavenú dôveru a veríme, e ?alší u naplánovaný ro?ník bude opä? ve?kolepý.