Pdium

Vlastníme viac ako 300m2 profesionálneho pódia nemeckej zna?ky NIVTEC. Tieto systémové dielce vyhovujú najvyšším technickým a estetickým poiadavkám. Variabilnos? pouitia pódiových dielcov umo?uje realizova? rovné, alebo stup?ovité pódiá ?ubovolných pravouhlých tvarov s pouitím štandardných dielcov. Samozrejme je tu monos? aj neštandardných dielcov, ako trojuholníky a polkruhy, s ktorými sa variabilnos? ešte viac zvyšuje. Pódium je potiahnuté bezpe?nostnou protišmykovou fóliou. Monos? stavby na extrémne nerovnom podloí.

 

Monosti pouitia:

Výhody: